สถาบันบำราศนราดูรไว้วางใจติดตั้ง CLEAN EDGE

บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด

ขอขอบพระคุณสถาบันบำราศนราดูร ที่ไว้วางใจติดตั้ง CLEAN EDGE นวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคอย่างต่อเนื่อง ทั้งในอากาศ และพื้นผิว ด้วยคลื่นแสง 405 นาโนเมตร 

ในหอผู้ป่วย ICU เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับบริการ “ปลอดเชื้อ ปลอดภัยด้วย CLEAN EDGE”